Ý nghĩa cuộc đời

Ảnh Mưa chụp, 2018

“Ý nghĩa của cuộc đời là đi tìm hạnh phúc” – bọn bất hạnh hay nói câu này.

“Ý nghĩa của cuộc đời là tiến hoá/trưởng thành/học hỏi” – bọn chưa tiến hoá/thiếu trưởng thành/ít học hay nói câu này.

“Cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa” – bọn không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời hay nói câu này.

“Ý nghĩa sự sống được con người duy trì trong bản thân họ như một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là duy nhất, riêng có, không thể thay thế và không thể bù đắp bằng bất cứ gì. Nhiệm vụ này mỗi người đều phải tự biết, ngoài họ ra không ai có thể biết thay họ. Việc thực hiện nhiệm vụ này không là gì khác ngoài hiện thực hoá ý nghĩa đời sống. Đấy là cái mà con người bằng đời sống của họ, trong đời sống của họ, từ đời sống của họ và vì đời sống của họ mà hành động.” – bọn đọc Hamvas Béla hay chép mấy câu này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s